Regulamin dotyczący zasad przystąpienia, organizacji oraz przebiegu egzaminu z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” przeprowadzanego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady: przystąpienia, organizacji oraz przebiegu Egzaminu z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” (zwanego w dalszej części Regulaminu „Egzamin”).
 2. Zakres tematyki do Egzaminu, terminy Egzaminów, sylabusy, polecane i rekomendowane podręczniki oraz pomoce naukowe dla grupy wykładowej oraz poszczególnych grup ćwiczeniowych dostępne są na stronie internetowej Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ pod adresem www.kppips.wpia.uj.edu.pl.
 3. Informacje na temat zasad przystąpienia do Egzaminu, jego organizacji oraz przebiegu udzielane są również przez prowadzących wykład oraz ćwiczenia z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”.
 4. Przystąpienie do Egzaminu jest równoznaczne z zaznajomieniem się i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ II
Forma i przebieg Egzaminu

§2

 1. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej (tradycyjnej) podlegający kodowaniu i/lub w formie elektronicznej (online).
 2. Egzaminy dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych przeprowadzane są odrębnie. Studenci studiów niestacjonarnych mają prawo przystępować do Egzaminów organizowanych dla studentów stacjonarnych.
 3. W każdym roku akademickim odbywa się jeden Egzamin przedterminowy dla studentów stacjonarnych oraz jeden Egzamin przedterminowy dla studentów niestacjonarnych. Zasady udziału w Egzaminie przedterminowym określone zostały w § 8 ust. 3 niniejszego Regulaminu
 4. Egzamin przedterminowy odbywa się nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem sesji letniej.

§3

 1. Egzamin z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” w formie pisemnej (tradycyjnej) składa się łącznie z czterech (4) pytań tj.:
  1. jednego pytania teoretycznego z indywidualnego prawa pracy lub/i procesowego prawa pracy;
  2. jednego kazusu lub pytania problemowego - z indywidualnego prawa pracy i/lub procesowego prawa pracy;
  3. jednego pytania ze zbiorowego prawa pracy;
  4. jednego pytania z ubezpieczeń społecznych.
 2. Egzamin z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” w formie elektronicznej (online) składa się z 26 pytań testowych (test wielokrotnego wyboru) z czego:
  1. 16 pytań z części teoretycznej, indywidualnego lub/i procesowego prawa pracy;
  2. 5 pytań ze zbiorowego prawa pracy;
  3. 5 pytań z ubezpieczeń społecznych.

§4

 1. Egzamin w formie pisemnej (tradycyjnej) trwa 60 minut liczonych od momentu rozdania pytań wszystkim egzaminowanym. Przystąpienie do udzielania odpowiedzi na pytania egzaminacyjne jest dopuszczalne wyłącznie po oficjalnym ogłoszeniu rozpoczęcia liczenia czasu przez osoby odpowiedzialne za przebieg Egzaminu.
 2. W czasie Egzaminu w formie pisemnej (tradycyjnej) egzaminowany zobowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie Egzaminu.
 3. Przed wejściem na salę egzaminacyjną egzaminowany zobowiązany jest przedstawić dowód osobisty, legitymację studencką lub inny dowód potwierdzający tożsamość.
 4. Po odnotowaniu obecności na liście, egzaminowany zobowiązany jest zająć wskazane miejsce, zostawiając wcześniej w wyznaczonym miejscu plecak, torebkę, teczkę itp. oraz wszelkie pomoce naukowe.
 5. Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne powinny być udzielane zwięźle, treściwie i czytelnie.
 6. W trakcie Egzaminu nie ma możliwości uzyskania drugiego arkusza egzaminacyjnego. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowego papieru. Oceniane będą wyłącznie dodatkowe kartki papieru na których widnieje pieczęć Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ.
 7. Bez zgody osoby odpowiedzialnej za przebieg Egzaminu nie można opuszczać sali przed zakończeniem czasu trwania Egzaminu.

§5

 1. W czasie Egzaminu w formie pisemnej (tradycyjnej) zabronione jest w szczególności:
  1. korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego służącego do komunikacji;
  2. zapisywanie na pracy egzaminacyjnej nazwiska lub innych danych jednoznacznie identyfikujących egzaminowanego. Jeżeli praca egzaminacyjna zostanie podpisana/oznaczona to nie będzie brana pod uwagę i dana osoba traci termin.
  3. rozpoczęcie udzielania odpowiedzi na pytania przed oficjalnym ogłoszeniem takiej możliwości /kontynuowanie pisania Egzaminu po upływie przewidzianego czasu;
  4. kontaktowanie się z innymi egzaminowanymi;
  5. zatrzymywanie arkuszy egzaminacyjnych, kopert z danymi osobowymi, lub też dodatkowych arkuszy papieru;
  6. korzystanie z aktów prawnych.
 2. Nieprzestrzeganie zasad określonych w §5 ust. 1 powyżej może skutkować odebraniem pracy i otrzymaniem oceny niedostatecznej z jednoczesną utratą terminu egzaminacyjnego.

§6

 1. Egzamin w formie elektronicznej (online) trwa:
  1. 16 minut - dla Studentów, którzy zdają tylko indywidualne/procesowe prawo pracy;
  2. 21 minut – dla Studentów, którzy zdają indywidualne/procesowe prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy albo ubezpieczenia społeczne;
  3. 26 minut– dla Studentów, które zdają indywidualne/procesowe prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy oraz ubezpieczenia społeczne.
 2. W czasie Egzaminu w formie elektronicznej (online) zabronione jest w szczególności:
  1. korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego służącego do komunikacji;
  2. rozpoczęcie udzielania odpowiedzi na pytania przed oficjalnym ogłoszeniem takiej możliwości /kontynuowanie pisania Egzaminu po upływie przewidzianego czasu;
  3. kontaktowanie się z innymi egzaminowanymi i/lub osobami trzecimi;
  4. korzystanie z aktów prawnych.
 3. Student w trakcie egzaminu w formie elektronicznej (online) jest zobowiązany posiadać kamerkę, która będzie włączona w trakcie całego egzaminu.

ROZDZIAŁ III
Zasady uzyskania zaliczenia ćwiczeń

§7

 1. Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” następuje na podstawie:
  1. kolokwium ze zbiorowego prawa pracy przeprowadzonego na zasadach i w terminie ustalonym przez osobę prowadzącą daną grupę ćwiczeniową – nie później jednak niż do miesiąca kwietnia w danym roku akademickim;
  2. kolokwium z ubezpieczeń społecznych przeprowadzonego na zasadach i w terminie ustalonym przez osobę prowadzącą daną grupę ćwiczeniową – nie później jednak niż do zakończenia I- go semestru danego roku akademickiego;
  3. obecności studenta na ćwiczeniach z tym, że dopuszczalne są dwie (2) nieusprawiedliwione nieobecności studenta w danym roku akademickim;
  4. aktywności studenta na ćwiczeniach;
  5. dodatkowych ocen tj. z kazusów, testów, referatów oraz innych aktywności studenta przeprowadzonych na zasadach i w terminie ustalonym przez osobę prowadzącą daną grupę ćwiczeniową.
 2. Student nie otrzyma zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” w sytuacji, kiedy nie przystąpił do żadnego z kolokwium, o którym mowa w ust. 1 lit. a i ust. 1 lit. b powyżej oraz w sytuacji, gdy student przystąpił, ale nie zdał żadnego z kolokwium, o którym mowa w ust. 1 lit. a i ust. 1 lit. b powyżej.
 3. Zaliczenie ćwiczeń należy uzyskać przed rozpoczęciem sesji letniej w danym roku akademickim.

Dodatkowe punkty bonusowe

§8

 1. Student, który otrzymał zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” na zasadach określonych w §7 Regulaminu uzyskuje również dodatkowe punkty bonusowe z zakresu zbiorowego prawa pracy i/lub z zakresu ubezpieczeń społecznych tj. odpowiednio:
  1. 5 pkt za ocenę bardzo dobrą (5)
  2. 4,5 pkt za ocenę dobrą plus (4+)
  3. 4 pkt za ocenę dobrą (4)
  4. 3,5 pkt za ocenę dostateczną plus (3+)
  5. 3 pkt za ocenę dostateczną (3)

  i wówczas pozostaje zwolniony z konieczności odpowiadania na Egzaminie z pytania z zakresu zbiorowego prawa pracy i/lub z pytania z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 2. Student, który nie otrzymał zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” nie uzyskuje dodatkowych punktów bonusowych, o których mowa w §8 ust. 1 Regulaminu.
 3. Student, który otrzymał zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” na zasadach określonych w §7 Regulaminu i uzyskał co najmniej 4 (cztery) dodatkowe punkty bonusowe lub więcej z zakresu zbiorowego prawa pracy i/lub z zakresu ubezpieczeń społecznych ma możliwość przystąpienia do Egzaminu przedterminowego. Brak zaliczenia ćwiczeń i uzyskania co najmniej 4 (czterech) dodatkowych punktów bonusowych lub więcej uniemożliwia przystąpienie do Egzaminu przedterminowego.
 4. Student, który otrzymał zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” i uzyskał dodatkowe punkty bonusowe z zakresu zbiorowego prawa pracy i/lub ubezpieczeń społecznych przystępując do Egzaminu wpisuje na karcie egzaminacyjnej imię i nazwisko osoby, do której uczęszczał na ćwiczenia oraz odpowiednią ilość dodatkowych punktów bonusowych - ustaloną zgodnie z §8 ust. 1 Regulaminu- z pytania z zakresu zbiorowego prawa pracy i z pytania z zakresu ubezpieczeń społecznych lub tylko z tego pytania, z którego otrzymał dodatkowe punkty bonusowe.
 5. Dodatkowe punkty bonusowe, o których mowa w §8 Regulaminu obowiązują na każdym terminie Egzaminu.
 6. Jeżeli egzaminowany, pomimo posiadania dodatkowych punktów bonusowych, udzieli odpowiedzi na pytanie ze zbiorowego prawa pracy i/lub z ubezpieczeń społecznych wówczas uwzględniona zostanie wyłącznie punktacja za udzieloną odpowiedź na pytanie ze zbiorowego prawa pracy i/lub z ubezpieczeń społecznych, a nie punktacja za dodatkowe punkty bonusowe.

ROZDZIAŁ IV
Zasady oceniania Egzaminu

§9

 1. Pytania egzaminacyjne w ramach egzaminu w formie pisemnej (tradycyjnej) są oceniane w następującej skali:
  1. za pytanie teoretyczne z indywidualnego prawa pracy lub/i procesowego prawa pracy od 0 pkt do 8 pkt;
  2. za kazus lub pytanie problemowe - z indywidualnego prawa pracy i/lub procesowego prawa pracy od 0 pkt do 8 pkt;
  3. za pytanie ze zbiorowego prawa pracy od 0 pkt do 5 pkt;
  4. za pytanie z ubezpieczeń społecznych od 0 pkt do 5 pkt.
 2. Egzaminowany, który uzyskał:
  1. 26 pkt otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5)
  2. 24-25 otrzymuje ocenę dobrą plus (4+)
  3. 21-23 pkt otrzymuje ocenę dobrą (4)
  4. 18-20 pkt otrzymuje ocenę dostateczną plus (3+)
  5. 15-17 pkt otrzymuje ocenę dostateczną (3)
  6. 14 pkt i mniej otrzymuje ocenę niedostateczną (2)

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 roku i obowiązuje przez rok akademicki 2020/2021